Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa 28. marca 2019 o 9:30 a o 11:30 hod. uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác odborných asistentov Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Strana 1 z 2

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina