Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline má akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 30.10.2015, KA ukončená dňom 12. 11. 2015.

Zoznam doktorandských študijných programov v dennej/externej forme

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

ekonomika dopravy, spojov a služieb v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky

ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku

dopravná technika a technológia v študijnom odbore 5.2.59 doprava

poštové technológie v študijnom odbore 5.2.60 poštové technológie

dopravné služby v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby

Strojnícka fakulta

koľajové vozidlá v študijnom odbore 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

časti a mechanizmy strojov v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov

počítačové modelovanie a mechanika strojov v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov

priemyselné inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

energetické stroje a zariadenia v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

strojárske technológie v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály

technické materiály v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály

automatizované výrobné systémy v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

elektroenergetika v študijnom odbore 5.2.9 elektrotechnika

teoretická elektrotechnika v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika

silnoprúdová elektrotechnika v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika

elektrotechnológie a materiály v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály

riadenie procesov v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia

telekomunikácie v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie

Stavená fakulta

teória a konštrukcie pozemných stavieb v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

aplikovaná mechanika v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika

technológia a manažment stavieb v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo

Fakulta riadenia a informatiky

manažment v študijnom odbore 3.3.15 manažment

inteligentné informačné systémy v študijnom odbore 9.2.6 informačné systémy

aplikovaná informatika v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika

Fakulta bezpečnosného inžinierstva

bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku

záchranné služby v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby

krízový manažment v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť

Fakulta humanitných vied

mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdiá

Celouniverzitný študijný program (ÚZVV)

súdne inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.58 súdne inžinierstvo

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Janka Macurová / janka.macurova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5143

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina