Vedecký profil univerzity

Profil

doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,  knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej úrovnedopravných a spojových systémov vrátane hodnotenia efektívnosti v doprave, poštea telekomunikáciách, prognózovanie a modelovanie inteligentných dopravných systémov,kvantifikácia externých účinkov dopravy a ich internalizácia,
 • harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SRv rámci európskeho priestoru, udržateľný rast dopravnej sústavy pri zachovaní prijateľnej mobilitys uplatňovaním intermodality,
 • ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov sozameraním na železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu, na poštové a telekomunikačnéslužby, efektívne metódy ich diagnostiky a ozdravovania,
 • modelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovaniemodelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovanieefektívnosti a kvality hromadnej osobnej dopravy, budovanie integrovaných dopravnýchsystémov,
 • modelovanie logistických systémov, metódy identifikácie a analýzy nákladov v logistickomreťazci, model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry,
 • inovatívne dopravné technológie, diagnostika vozidiel a kontrola uloženia a upevňovania nákladuna dopravnom prostriedku, vzťahy medzi konštrukciou vozidiel a ich poruchovosťou,opraviteľnosťou a životnosťou,
 • preprava nákladu v kontajneroch, obehové systémy a prekládkové zariadenia v terminálochnámorných prístavov a vnútrozemských termináloch,
 • radarová navigácia a rádiokomunikácia pri riadení lietadla, plavidla a vnútrozemskej flotily,referenčný geodetický systém v letectve,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na medzinárodnom dopravnom trhus podporou informačných systémov a simulačných nástrojov,
 • optimalizácia poštových technologických procesov a sietí, meranie kvality poskytovaných služiebs využitím automatickej identifikácie (RFID), použitie a monitoring technológií automatickejidentifikácie, tvorba databáz na instradáciu zásielok,
 • ekonomika, manažment, marketing, controlling, implementácia metód investičnéhorozhodovania, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regionálna ekonomika.

Strojnícka fakulta

 • moderné technológie na podporu a rozvoj inovačno-konštruktérskych procesov založené nabáze numerických analýz a optimalizácie, technológiách reverse engineering a rapidprototyping,
 • pokrokové materiály typu bio- a nano-, ľahkých a ultraľahkých zliatin a kompozitných materiálovso zameraním na predikciu ich úžitkových vlastností (gigacyklová únava, reológia a korózia,protikorózna ochrana), moderné metodiky zvyšovania úžitkových vlastností materiálov,
 • alternatívne zdroje energie s využitím nových progresívnych tepelných cyklov zamerané najmäna "nízkouhlíkové" riešenia,
 • trendy vo vývoji komponentov vozidiel budúcnosti zamerané najmä na elektromobilya komponenty moderných koľajových vozidiel (napr. brzdové systémy),
 • rozvoj progresívnych postupov, najmä nedeštruktívnych metód v strojárskych technológiách sozameraním na funkčné vlastnosti,
 • zdokonaľovanie systémov prevádzky a obnovy zariadení s použitím RCM metód sledovaniatechnického stavu,
 • vývoj metód pokrokového priemyselného inžinierstva, inteligentných výrobných systémov a ichkľúčových technológií,
 • vývoj modulárnych mobilných robotických systémov a nových paralelných kinematickýchštruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov.

Elektrotechnická fakulta

 • informačné a telekomunikačné technológie, pevné, mobilné, satelitné a fotonické komunikačnésystémy a siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, informačno-komunikačné služby, multimédiá,analýza a spracovanie obrazu a zvuku,
 • spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov,informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetkydruhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, telematika
 • metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie,elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrickýchstrojov, autotronika
 • manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, automatizácia merania,kontroly a skúšok,
 • diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedkynedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskominžinierstve, elektromagnetická kompatibilita,
 • akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanieinterakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspektya praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušeniaelektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, fotonické integrované štruktúry
 • materiály a systémy pre aplikácie v solárnej energetike.

Stavebná fakulta

 • teoretické problémy plánovania, projektovania, výstavby a rehabilitácií dopravnej infraštruktúryvrátane environmentálnych dopadov dopravy a jej bezpečnosti,
 • experimentálne analýzy a teoretické problémy diagnostikovania inžinierskych konštrukcií,dopravných a pozemných stavieb a historických a architektonických pamiatok, experimentálneanalýzy stavebných materiálov, teoretické problémy hodnotenia a stanovenia zvyškovejživotnosti objektov dopravných a pozemných stavieb,
 • rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy, matematického modelovaniaa dynamických simulácií z hľadiska teórie a výstavby inžinierskych konštrukcií, dopravnýcha pozemných stavieb,
 • rozhodovacie procesy, stratégia rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb,údržbové a optimalizačné metódy pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty;
 • energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne navrhovaniestavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
 • geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukciách dopravnej cesty, dopravné analýzy,štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.

Fakulta riadenia a informatiky

 • matematické modelovanie, simulácia a optimalizácia: databáz, informačných a komunikačnýchsietí, prepravy tovaru a cestujúcich, priepustnosti a kvality služby komunikačných sietí, 
 • informačné a technické zabezpečenie: analýza a tvorba databázových systémov, analýzaa tvorba multimediálnych systémov, multimediálne informačno-komunikačné služby, paralelnéa distribuované systémy, komunikačné siete budúcich generácií, bezpečnosť, vstavané(embedded) a multiagentové systémy,
 • monitorovanie a riadenie dopravných procesov: analýza a tvorba informačných systémov premonitorovanie a riadenie dopravy, základné a operatívne riadenie dopravných procesov,inteligentné dopravné systémy,
 • riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie,ekonómia a ekonomika, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regulačnéautomatizačné systémy,
 • analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných a riadiacich systémov, analýzaspoľahlivosti, získavanie znalostí.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • riešenie teoretických základov krízového manažmentu,
 • analýza a hodnotenie rizika a projektovanie preventívnych opatrení,
 • riešenie krízových situácií v prírodnom, ekonomickom a spoločenskom prostredí,
 • požiarne inžinierstvo a požiarna bezpečnosť,
 • organizácia a technické zabezpečenie požiarnej ochrany,
 • manažment záchranných služieb,
 • ochrana osôb, majetku a objektov,
 • integrované bezpečnostné systémy,
 • prevencia kriminality miest a obcí,
 • ekonomické dôsledky katastrof,
 • riadenie dopravy v krízových situáciách,
 • bezpečná preprava nebezpečných vecí,
 • príprava a obnova infraštruktúry dopravnej sústavy,
 • ochrana kritickej infraštruktúry.

Fakulta humanitných vied

 • vzťah rodinného prostredia a školskej úspešnosti,
 • vzťah rodinného prostredia a školskej úspešnosti,
 • optimalizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou,
 • výskumy v oblasti teórie vyučovania a odborovej didaktiky,
 • výskum v oblasti školskej klímy,
 • výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovaniapísomného dedičstva,
 • výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva,
 • výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistikya všeobecnej jazykovedy,
 • optimalizácia metód štúdia učiteľstva hudobného umenia a hudobnej interpretácie,
 • výskum proceduralizácie explicitných jazykových vedomostí a efektívnosti najnovších metódvyučovania cudzích jazykov,
 • teória vyučovania matematiky.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

 • súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva,
 • súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva,elektrotechniky, stavebníctva, písmoznalectva a podnikového hospodárstva, všeobecnéa špeciálne metodiky technickej analýzy a diagnostiky znaleckej činnosti,
 • tvorba metodických postupov a usmernení pre znaleckú činnosť,
 • výskum v oblasti forenznej biomechaniky, matematické modelovanie ľudského tela a jeho častí,matematicko-fyzikálne simulačné výpočty dynamického a rázového namáhania ľudského telapre riešenie problémov prednehodových, nehodových a iných mechanických dejov, výskumv oblasti problematiky posádky pri dopravných nehodách cestných vozidiel, návrh a konštrukciaskúšobných figurín pre nárazové skúšky,
 • výskum v oblasti dopravných nehôd s vysoko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky(chodci, cyklisti, motocyklisti),
 • výskum v oblasti identifikácie kritických dejov v cestnej premávke pre potreby preventívnejinžinierskej redukcie rizikovosti cestných úsekov ako aj pre potreby návrhu testovacej metodikypoloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel.
 • výskum v problematike nehodových udalostí poloautonómnych a autonómnych cestnýchvozidiel.
 • výskum v oblasti extrakcie kvantitatívnych údajov z CCTV a vozidlových (onboard) kamier preanalýzu dopravných nehôd.
 • výskum v oblasti stanovenia časových noriem opráv hybridných a elektrických vozidiel.
 • výskum v oblasti stavebníctva, vytváranie znaleckých metodík v oblasti stanovovania hodnotystavieb, stavebných prác, stanovenia výšky škody, posudzovanie porúch stavieb.
 • výskum v oblasti forenznej ekonomiky, vytváranie metodík pre forenzný audit firiem.
 • účasť na medzinárodných projektoch a medzinárodných významných odborných a vedeckýchpodujatiach.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

 • kontaminácia vysokohorskej fauny a flóry ťažkými kovmi z transhraničných polúcií (Pb, Cd, Cu),
 • etológia vertebrát vysokých pohorí,
 • ontogenetická alometria vertebrát,
 • bakteriálna mikroflóra vertebrát vysokých pohorí,
 • molekulárna diagnostika (PCR, mikrosatelity),
 • krvné parazity fauny vysokých pohorí Slovenska, 
 • multivariantné štatistické techniky pri výskume koevolúcie Acarina, Mallophaga a ich hostiteľov,
 • biomonitoring vodných tokov a plôch vo vysokých pohoriach,
 • riasy temporálnych vôd hrebeňov vysokých pohorí – autoekológia vybraných druhov,
 • trvalo udržateľný rozvoj v oblasti vysokých pohorí, koncepcie a stratégie v ochrane prírodya krajiny,
 • teória vyučovania niektorých predmetov v študijnom programe Stráž prírody.

CETRA - Ústav dopravy

 • Šírenie informácií a koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom účasti pracovísk• Šírenie informácií a koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom účasti pracovísk ŽU vo výskumných projektoch rámcových programov EÚ v nasledujúcich oblastiach výskumu, vývoja a inovácií v oblasti dopravy:  
  • dopravné zariadenia a prostriedky,
  • dopravné siete,
  • dopravné technológie,
  • modelovanie a optimalizácia dopravných procesov,
  • inteligentné dopravné systémy,
  • bezpečnosť dopravy a dopravnej infraštruktúry,
  • kvalita a efektívnosť v doprave,
  • vplyv dopravy na spoločnosť a životné prostredie,
  • vzdelávanie odborníkov pre dopravu.
 • Konzultačno-poradenské pracovisko pre projekty medzinárodnej spolupráce.
 • Zastupovanie UNIZA v riadiacom výbore združenia ECTRI ( European Conference of TransportResearch Institutes) a šírenie informácií o aktivitách ECTRI v rámci UNIZA,
 • Administrácia inštitucionálnych údajov o medzinárodných výskumných, inovačných a vzdelávacích projektoch v rámci povereného pracoviska LEAR pre programy EÚ H2020 a ERASMUS Plus.
 • Organizácia medzinárodných seminárov, konferencií a sympózií v oblasti dopravy, ako je medzinárodné sympózium EURO-ŽEL, zamerané na výskum, vývoj, inovácie, ekonomiku a prevádzku v oblasti železničnej dopravy.

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

 • výskum a vývoj v oblasti High – Tech,
 • produktové, procesné, technologické a systémové inovácie,
 • integrácia nových výrobných metód,
 • výskum a analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť slovenského priemyslu,
 • zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti použitím moderných metód.

Univerzitný vedecký park

 • integrácia a koordinácia úloh aplikovaného výskumu v strategických oblastiach výskumuUNIZA, 
  výskum problematiky ľudského faktora v doprave a interakcie človek - stroj,
 • výskum problematiky monitorovania, simulácie a riadenie dopravných procesov s dôrazom nadefinované priority v multimodálnej doprave,
 • výskum a vývoj technológií a aplikácií inteligentných dopravných systémov,
 • výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov a reverzného inžinierstva,
 • výskum v oblasti inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy,
 • výskum v oblasti pokrokových výrobných technológií, technológií a nových konceptov montáže,
 • výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciouriešení v priemysle,
 • výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve,
 • výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov,
 • výskum v oblasti senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie pre inteligentné systémy,
 • výskum v oblasti riešení na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum v oblasti spracovania audiovizuálnej informácie,
 • výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania,
 • medzinárodná spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu,
 • transfer znalostí a poznatkov výskumu do praxe,
 • spolupráca s priemyslom a regiónom pri riešení zámerov aplikovaného výskumu.

Výskumné centrum

 • výskum v oblasti diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a objektívnehodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty,
 • komplexné nástroje na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnejinfraštruktúry,
 • minimalizácia degradácie vozoviek cestných komunikácií od ťažkej nákladnej dopravy,
 • aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu dopravnej infraštruktúry,
 • hodnotenie základných mechanických – pevnostných aj deformačných a únavovýchcharakteristík materiálov pre dopravnú cestu a dopravné prostriedky. Výskum a vývojmoderných metodík zvyšovania úžitkových vlastností materiálov konštrukcií,
 • štúdium elektrochemických a chemických degradačných mechanizmov konštrukčnýchmateriálov, zlepšovanie a modifikovanie vlastností povrchu a objemu konštrukčných materiálovpre dopravný priemysel, štúdium postupov protikoróznej ochrany materiálov a koncepcieurýchlených skúšok konštrukcií v agresívnych pracovných podmienkach, koncept koróznejmapy Slovenskej republiky,
 • implementácie moderných nízkoenergetických konštrukcií a technológií pri výstavbe budov,v oblasti premeny obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na teplo, v oblasti využitiaalternatívnych pracovných látok pri efektívnejšej termodynamickej premene tepla z OZE namechanickú resp. elektrickú energiu, 
 • moderné konštrukcie, technológie a riadenie moderných inteligentných a nízkoenergetickýchbudov,
 • štúdium zdrojov tepla na spaľovanie biomasy resp. fosílnych palív, zdrojov tepla a akumulácietepla pre využívanie geotermálnej energie resp. slnečnej energie,
 • experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie tepla resp. transport tepla,
 • tepelná a pracovná pohoda človeka na pracovisku a pobytovom priestore.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina