Katedra technológie a manažmentu stavieb KTMS

Profil

Katedra technológie a manažmentu vzdeláva v študijnom odbore stavebníctvo odborníkov v oblasti technológie, riadenia aekonomiky stavebníctva, investičného procesu, skúšobníctva, manažérstva kvality a riadenia správy. Vo výskumnej činnosti katedra rieši úlohy z oblasti technológií a technologických procesov používaných pre stavebnú činnosť, materiálového inžinierstva, deformačných vlastností a únavy väzkopružných a kompozitných materiálov, recyklovaných materiálov a netradičných materiálov na báze modifikovaných spojív, technológii rekonštrukcie, obnovy a údržby inžinierskych a pozemných stavieb. Spolupracuje s praxou najmä pri aplikácii a rozvoji systému hospodárenia scestnou sieťou, návrhu a analýze deformačných a fyzikálnomechanických vlastností recyklovaných a kompozitných materiálov a technologických postupov výroby zmesí v konštrukčných vrstvách cestných komunikácii.

Vedúci katedry

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
tel.: +421 41 513 5850
e-mail: jan.mikolaj@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE017

Zástupkyňa vedúceho katedry

doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.
tel.: +421 41 513 5857
e-mail: maria.trojanova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE019

Tajomník katedry

Ing. Juraj Šrámek, PhD.
tel.: +421 41 513 5870
e-mail: juraj.sramek@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE027

Sekretariát katedry

Ing. Vladimíra Hostačná 
tel.: +421 41 513 5851
e-mail: vladimira.hostacna@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE015

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina