Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Akademický senát SvF UNIZA - Predseda

prof. Dr. Ing. Martin Decký.

Akademický senát SvF UNIZA - Podpredsedníčka - zamestnanecká časť

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

Zamestnanecká časť AS SvF UNIZA

Ing. František Bahleda, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

Ing. Jozef Gocál, PhD.

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.

Ing. Jakub Chromčák

Ing. Daniel Papán, PhD.

Ing. Peter Pisca, PhD.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

Ing. Štefan Šedivý, PhD.

Akademický senát SvF UNIZA - Tajomníčka - zamestnanecká časť

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

Akademický senát SvF UNIZA - Podpredseda- Študentská časť

Ing. Miroslav Jančula

Študentská časť AS SvF UNIZA

Lucia Dzurecová

Ing. Filip Gago

Ing. Martina Margorínová

Ing. Jozef Prokop

Ing. Martin Vavruš

Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so zákonom a štatútom fakulty (legislatíva). Sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami demokracie a humanity.

Napíšte senátorom na adresu senat@fstav.uniza.sk .

Dokumenty AS SvF UNIZA

...

Zápisy zo zasadnutia AS SvF UNIZA

...

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina