Konferencie a semináre

Január 2019

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania - začiatočníci

Dátum konania: 10.1.2019 - 11.1.2019
Druh akcie:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Zuberec / Roháče (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Kontakt: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku začínajúcich lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania priamo na lyžiarskom svahu.

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Dátum konania: 7.2.2018 - 9.2.2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Country Saloon Belá, Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.skblaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.kld.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva. Tematické okruhy konferencie sú: prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, vzdelávanie a výcvik leteckého personálu, lietadlová technika, riadenie letovej prevádzky, letiská.

Conference topic is the improvement of safety and quality in the civil aviation and the transfer of technologies and knowledge from research institutions into private sector focusing on the use of top R & D facilities. Topics: operations and economics of air transport; education and training of aviation personnel; aeronautical technology; air traffic management and airports.

24. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2019 / 24th International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2019

Dátum konania: 30.1.2019 - 1.2.2019
Druh akcie:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2626 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

Február 2019

Systém hospodárenia s vozovkou / Pavement Management system

Dátum konania: 7.2.2019
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
Kontakt: +421 41 513 5851 / Ing. Vladimíra Hostačná, KTMS, SvF UNIZA
E-mail: vladimira.hostacna@fstav.uniza.sk 
Stručný popis: Odborný seminár zaoberajúci problematikou riadenia cestného hospodárstva, problematikou diagnostiky a rozhodovacích procesov v oblasti hospodárenia s vozovkami. Seminár sa bude venovať oblasti kontroly kvality a skúšobníctva dopravných stavieb a rovnako bezpečnosti prevádzky cestných tunelov. Odborný seminár zaoberajúci problematikou riadenia cestného hospodárstva, problematikou diagnostiky a rozhodovacích procesov v oblasti hospodárenia s vozovkami. Seminár sa bude venovať oblasti kontroly kvality a skúšobníctva dopravných stavieb a rovnako bezpečnosti prevádzky cestných tunelov. 
Technical seminar dealing with the issue of managing pavement management, diagnostics and decision-making processes in the field of pavement management. The seminar will focus on the quality control and testing of the transport constructions and on the safety of traffic tunnels operation.

GEOSYNTETIKA / GEOSYNTHETICS

Dátum konania: 7 - 8.2.2019
Druh akcie:
 13. konferencia s medzinárodnou účasťou, pod záštitou prof. Ing. Mariána Drusu, PhD., dekana Stavebnej fakulty UNIZA
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Marian Drusa, PhD., prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., v spolupráci s pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR)a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS)
Kontakt: +421 41 513 5796 /  sekretariát Stavebná fakulta, UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:  registracia@fstav.uniza.sk , geosyntetika@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/geosyntetika/
Stručný popis: Na konferencii s medzinárodnou účasťou sú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň sú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

The latest knowledge on application of geosynthetic products in transport and environmental structures in phase of design, construction or reconstruction are presented at the conference. Conference attendants become familiar with the new legislation and standard settings, science and development achievements, education and new technologies.

Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku / Business performance management in small and medium sized enterprises in SR and Austria

Dátum konania: 19.2.2019
Druh akcie: workshop
Miesto konania: Nitra (v priestoroch SPU Nitra) (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Katedra krízového manažmentu, FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6706 /  doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Katedra krízového manažmentu, FBI UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jozef.klucka@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://fbiw.uniza.sk/kkm/
Stručný popis: V rámci workshopu bude prezentovaný projekt APVV na danú tému, dosiahnuté výsledky, prezentovaná komparácia malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku z hľadiska prístupu k hodnoteniu výkonnosti.

At the workshop will be presented APVV project for this subject – business performance management, achieved results, and presented comparison of small and medium sized enterprises in Slovakia and Austria.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Dátum konania: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 01.4., 8.4., 15.4., 29.4., 7.10., 14.10, 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: UNIZA AA109 knižnica KKMAHI (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.,  FPEDAS, KKMAHI
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD.,  FPEDAS, KKMAHI
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentami KŽD

Dátum konania: február/marec 2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: UPC (Paľova búda) UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.,  FPEDAS, KŽD
Kontakt: +421 41 513 3429 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., FPEDAS, KŽD
E-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kzd.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminára je neformálne stretnutie dopravcov pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia budú odprezentované dopravné spoločnosti, pracovné ponuky a návrhy bakalárskych a diplomových prác.

The aim of the seminar is informal meeting of railway transport operators with students of 2nd and 3rd year of bachelor study and students 1st and 2nd. year of engineering studies. During the meeting will be presented transport companies, jobs and suggestions bachelor and diploma theses.

Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering

Dátum konania: február - apríl 2019
Druh akcie: Séria vedeckých seminárov
Miesto konania: KPI, SjF, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., SjF KPI
Kontakt: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., SjF KPI
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Stručný popis: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva.

The lectures on the seminar are focused on the results of the research of PhD students and young scientists in the area of advanced industrial engineering.

Marec 2019

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Dátum konania: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 1.4., 8.4., 15.4., 29.4., 7.10., 14.10, 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., FPEDAS, KKMAHI
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., FPEDAS, KKMAHI
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

„Mladé krídla 2019“ / „Young wings 2019“

Dátum konania: 28.3.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, letisko Dolný Hričov (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., FPEDAS, KLD
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, FPEDAS, KLD
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.kld.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Apríl 2019

Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike / International particle Physics Masterclasses

Dátum konania: 3.4.2019
Druh akcie: Medzinárodná popularizačná akcia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr.Ivan Melo,Ph.D, Katedra fyziky FEIT
Kontakt: +421 41 513 2331 / doc. RNDr.Ivan Melo,Ph.D, Katedra fyziky FEIT
E-mail: melo@fyzika.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.physicsmasterclasses.org/
Stručný popis: Študenti stredných škôl prídu na našu univerzitu, aby sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.
High school students will visit our university in order to become particle physicists for a day.

Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC, Vysokošpecializované pracovisko HMI lab

Dátum konania: apríl a september 2019
Druh akcie: workshop - prezentácia
Miesto konania: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. / doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3101 / Ing. Jiří Tengler, PhD. / doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. , KS FPEDAS
E-mail: ks@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://ks.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Vysoko špecializované pracovisko AIDC - laboratórium automatickej identifikácie je zamerané na oblasť automatickej identifikácie s hlavnou orientáciou na technológie RFID. Slúži hlavne na podporu riešenia výskumných úlohy vybraných záverečných prác v oblasti identifikácie tovarov a služieb, poštových, dopravných a logistických procesov, bezpečnosti systémov. Jeho súčasťou je laboratórium pre použitie technológie RFID v doprave, vybudované v rámci podpory štrukturálnych fondov a je to spoločné laboratórium Katedry spojov a Katedry cestnej a mestskej dopravy. HW technické vybavenie pozostáva z lineárnej dráhy pre testovanie procesov v dynamickom prostredí, radu RFID komponentov (brán, čítačiek Motorola, Alien, Intermec, Gaben) pre základné technológie v oblasti LF, HF, NFC a UHF. Súčasťou sú aj mobilné terminály Motorola, CAEN, RFID tlačiarne Toshiba, Zebra, Datamax a vývojévé kity Skyetec pre NCF, Mifare, HF a UHF technológiu a ďalšie. Laboratórium je vybavené a aktívnou technológiou Lyngsoe systems pouzžívanú v aplikáciách AMQM pre monitorovanie kvality poštových služieb.

Vysokošpecializované pracovisko HMI lab – špecializované laboratórium zamerané na výskum interakcie človeka so strojmi a prístrojmi vo virtuálnom a reálnom prostredí. Laboratórium umožňuje realizovať užívateľské testovanie s využitím technológií eyetrackinku (sledovanie pohybu očí), EEG (meranie mozgovej aktivíity) a BIOHARNESS (meranie biosignálov).

The highly specialized workplace AIDC - the automatic identification laboratory is focused on the area of automatic identification with a main focus on RFID technology. It serves mainly to support the research tasks of selected final work in the field of goods and services identification, postal, transport and logistics processes, system security. It includes a laboratory for the use of RFID technology in transport, built under the support of the Structural Funds and is a joint laboratory of the Department of Communications and the Department of Road and Urban Transport. HW technical equipment consists of a linear path for testing processes in a dynamic environment, a range of RFID components (gates, Motorola, Alien, Intermec, Gaben) for basic LF, HF, NFC and UHF technologies. Motorola, CAEN, Toshiba, Zebra, Datamax and Skyetec development kits for NCF, Mifare, HF and UHF technology and more are also included. The lab is equipped with active Lyngsoe systems used in AMQM applications to monitor the quality of postal services.
High-specialized workplace HMI lab - a specialized laboratory focused on the research of man's interaction with machines and devices in a virtual and real environment. The laboratory allows for user testing using eyetrackink (eye movement), EEG (Brain Activity Measurement) and BIOHARNESS (Biosignal Measurement) technologies.

Máj 2019

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí – RSK 2019 / Solving of crisis situations in specific environment – RKS 2019

Dátum konania: 22-23.5.2019
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD., Katedra krízového manažmentu / prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD., Katedra technických vied a informatiky / prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD., Pracovisko výskumu bezpečnosti / prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD., Katedra požiarneho inžinierstva 
Kontakt: +421 41 513 6748 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu
E-mail: katarina.buganova@fbi.uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://fbi.uniza.sk/kkm/ 
Stručný popis: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.
The aim of the conference is to exchange the theoretical knowledge gained from scientific research and practical experience of crisis management in public administration and business entities, in issues of civil protection and property protection, safety and security, critical infrastructure protection, fire safety and rescue services.

HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

Dátum konania: 28-30.5.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: University of Lodz, Lodz (PL)
Odborní garanti: prof. Ing. Martina BLAŠKOVÁ, PhD., University of Žilina, Slovak Republic
Kontakt: +421 41 513 4455 / University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
E-mail: blaskova@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/ConfHPM/index.html 
Stručný popis: Konferencia vychádza z jej pätnásťročnej tradície a pokračuje nielen v tradícii, ale aj v dobrej kvalite. Cieľom 16. medzinárodnej vedeckej konferencie medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena poznatkov v oblasti cieleného rozvoja ľudského potenciálu a konfrontácie najnovších teoretických predpokladov a aktuálnych podmienok praxe zameraných na potrebu zmeniť prístupy k formovaniu, rozvoj hodnoty tvoriacej sily organizácie - zamestnancov a manažérov.

The conference builds on its fifteen-year tradition and continues not only in tradition but also an established quality. The goal of the 16th International Scientific Conference of international scientific conference is knowledge exchange in the area of intentional human potential development and confrontation of the newest theoretical assumptions and actual conditions of the practice, focused on the need to change approaches to the forming, motivation and development of value-creating power of the organization – employees and managers.

TRANSCOM 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SUSTAINABLE, MODERN AND SAFE TRANSPORT

Dátum konania: 29-31.5.2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: High Tatras, Novy Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. / prof. Ing. Ján Čelko, CSc. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5141 / Ing. Helena Vráblová, Department of Science and Research, Rectorate, UNIVERSITY OF ŽILINA
E-mail: transcom@uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.transcom-conference.com/ 
Stručný popis: TRANSCOM 2019, the 13th international scientific conference of young European scientists, Ph.D. students and their tutors, aims to establish and expand international contacts and co-operation. The main purpose of he conference is to provide young scientists with an encouraging and stimulating environment in which they present results of their research to the scientific community.
Topics of the TRANSCOM 2019: Materials, Technology, Construction, Economics and Management, Informatics and Safety in Transport.
The conference proceedings will be published in a dedicated issue of Transportation Research Procedia, a well-known, open-access, online scientific journal published by Elsevier. Following its online publication, the issue will be submitted for indexing by SCOPUS.

CONSTRUMAT 2019

Dátum konania: 29-31.5.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec – „UNIZA“ (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SvF UNIZA / doc. Ing. Peter Koteš, PhD., KSKM SvF UNIZA / Ing. Miroslav Brodňan, PhD., KSKM SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5669 / Ing. Miroslav Brodňan, PhD., KSKM SvF UNIZA
E-mail: brodnan@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kskm/web/ 
Stručný popis: Medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch zameraná na výrobu, skúšanie a hodnotenie stavebných materiálov, betónových, oceľových a kompozitných konštrukcií.

International conference about structural materials oriented on production, testing and evaluation of structural materials, concrete, steel and composite structures.

Letné telovýchovné aktivity pre študentov vysokých škôl

Dátum konania: 30-31.5.2019
Druh akcie: Seminár letných športov UTV UNIZA
Miesto konania: Slovenský raj / Podlesok (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, riaditeľ ÚTV UNIZA
Kontakt: +421 905 383 442 / ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://utv.uniza.sk/ 
Stručný popis: Seminár letných športov je určený pre vysokoškolských učiteľov, ktorý zabezpečujú výcvik počas letných telovýchovných sústredení. Cieľom seminára je zvládnutie nových aktivít (resp. aktivít v novom prostredí) so zameraním na rafting (Hornád), feraty (Kyseľ), cykloturistiku a turistiku (Slovenský raj).

COST-ERAdiate medzinárodný workshop „Šírenie excelentnosti v európskom výskumnom priestore“ / COST-ERAdiate international workshop „Spreading excellence in ERA“

Dátum konania: máj 2019
Druh akcie: workshop
Miesto konania: Bratislava (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD., ERA Chair Holder
Kontakt: +421 905 917 774 / ERA Chair Holder Univerzitný vedecký park UNIZA
E-mail: tatiana.kovacikova@uniza.sk 
Web stránka podujatia: web stránka podujatia bude dostupná neskôr
Stručný popis: Spoločný workshop COST asociácie a projektu 7.RP ERAdiate na ŽU má za cieľ zdieľanie skúseností s účastníkmi rôznych typov projektov H2020 v oblasti šírenia excelentnosti v európskom výskumnom priestore, ako sú ERA Chairs, Teaming, Twinning a COST akcie a návrh odporúčaní pre tieto typy projektov v rámci Horizon Europe.

The joint workshop of the COST Association and the FP7 project at UNIZA ERAdiate aims to share the experience from participation in different types of projects of the H2020 Widening instrument such as ERA Chairs, Teaming, Twinning and COST Actions and a proposal for recomendations for this type of actions in Horizon Europe.

36. medzinárodné kolokvium Pokrokové výrobné a opravárenské technológie v priemysle vozidiel / 36th International colloquium ADVANCED MANUFACTURING AND REPAIR TECHNOLOGIES IN VEHICLE INDUSTRY

Dátum konania: máj 2019
Druh akcie: Medzinárodné kolokvium (DE, HU, PL, CZ, SR)
Miesto konania: Univerzita Pardubice (CZ)
Odborní garanti: prof. Ing. Eva Tillová, PhD. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. / prof. Ing. Peter Palček, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (SR) (organizačná spoluúčasť pracoviska)
Kontakt: +421 41 513 2600 / prof. Ing. Eva Tillová, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
E-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kmi2.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom kolokvia je vzájomná výmena poznatkov z oblasti pokrokových výrobných technológií používaných v priemysle vozidiel.

The aim of the colloquium is reciprocal exchange of knowledge from advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry area.

Jún 2019

Dopravné inžinierstvo 2019 / Transportation engineering 2019

Dátum konania: 5-6.6.2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: ešte nie je určené (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Marián Gogola, PhD., KCMD, FPEDAS, UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3546 / doc. Ing. Marián Gogola, PhD., KCMD, FPEDAS, UNIZA
E-mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: web stránka podujatia bude dostupná neskôr
Stručný popis: Cieľom konferencie je výmena ako aj prezentácia vedeckých a odborných poznatkov v oblasti dopravného inžinierstva. Samotné poznatky budú prezentované jednak výskumnými inštitúciami, inštitúciami z praxe ako aj iných oblastí. Konferencia vytvorí priestor na prezentovanie aj praktických ukážok z praxe ako aj možnosti riešenia súčasných problémov v slovenských mestách a regiónoch.

The aim of the conference is scientific and technical knowledge exchange and presentation in area of transportation engineering. The knowledge will be presented by various research institutions, institutions from practice as well as from other areas. The conference will also create the space for presentation of practical demonstration of practice as well as for presentation of solutions for recent problems in Slovak towns and regions.

Európsky dopravný kongres / European Transport Congress (ETC 2019)

Dátum konania: 13-14.6.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: NH Hotel Gate One, Bratislava (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan FPEDAS / prof. Ing. Andrej Novák, PhD. vedúci KLD, FPEDAS, UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS, UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.17etc.uniza.sk/ 
Stručný popis: 17. ročník Európskeho dopravného kongresu – ETC 2019 organizuje fakulta PEDAS v spolupráci s Európskou platformou pre dopravný výskum.

17th International Conference - ETC 2019 will be co-organized by The European Platform of Transport Sciences (EPTS) which is an independent European association of societies and associations working in the field of transport sciences and of other comparable national institutions in Europe who work in that field. Since its first meeting in 2001 in Vienna the purpose of EPTS is the enhancement of the dialogue between politics, science and economy in the field of European transport. This is to be accomplished by organising scientific events, encouraging the exchange of opinions and experiences, joint PR efforts, the enhancement of scientific research and continuing education, cooperation with other scientific institutions and support of young scientists, especially through the Young Forum of European Transport Sciences (YFE). The EPTS annually organizes the European Transport Congress each year in a different European country.

Nové trendy v civilnom letectve / New Trends in Civil Aviation

Dátum konania: 14.6.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: NH Hotel Gate One, Bratislava (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS, UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3451 / +421 918 918 293 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS, UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.kld.uniza.sk 
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej a odbornej činnosti, výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Conference aims to establish platform for interactions among educational institutions and aviation industry sector. It provides a forum to exchange ideas and experiences in technology, methodology, applications, case studies and practical experiences with both civil and military aviation. The conference is dedicated to various research topics from air transport operations, air traffic management, economic aspects of day-to-day operations, aviation safety and security, aircraft technologies, unmanned aerial systems, human factors and ergonomics in aviation.

Nekonvenčné technológie 2019 / Non conventional technologies 2019

Dátum konania: 20-21.6.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Terchová (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Moravec, PhD. / prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2764, 2757, / +421 910 280 573 / Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kti.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií , fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií, mechaniky, hydromechaniky , termomechaniky , technologickosti konštrukcií.

The aim of the conference is the presentation of knowledge from areas: non-conventional mechanical technologies, physical knowledges useful for non-conventional technologies, Mechanics, Hydromechanics, Thermodynamics, technological solutions of constructions.

ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies / Pokroky v elektronických a fotonických technológiách

Dátum konania: 24-27.6.2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Štrbské Pleso (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Katedra fyziky, FEIT UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2335 / Ing. Daniel Jandura, PhD., Katedra fyziky, FEIT UNIZA
E-mail: daniel.jandura@fel.uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk/index.php 
Stručný popis: 7. medzinárodná konferencia Pokroky v elektronických a fotonických technológiách ADEPT 2019 je zameraná na posledné výsledky výskumu a vývoja v oblastiach nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro-/nano elektroniku, senzoriku a fotoniku.

The 7th international conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies - ADEPT 2019 is focused on the latest results of research and development in area of novel materials, structures, devices and systems for micro/nano- electronics, sensoric and photonic solutions.

Medzinárodná konferencia "Informačné a digitálne technológie 2019" / International Conference on Information and Digital Technologies 2019

Dátum konania: 25-27.6.2019
Druh akcie: International Conference
Miesto konania: FRI, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Enrico Zio, European Foundation for New Energy-Electricité de France at Ecole Centrale Paris and Supelec, France, Politecnico di Milano, Italy (Chair of the Program Committee)
Kontakt: +421 41 513 4189 / prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., Faculty of Informatics and Management Science, Dept. of Informatics, University of Žilina
E-mail: elena.zaitseva@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://idt.conf.sk/  
Stručný popis: IDT'2019 sa už tradične koná v Žiline. Cieľom konferencie je spájať výskumníkov, vývojárov, učiteľov z univerzitného prostredia, ako aj priemyselných partnerov pracujúcich vo všetkých oblastiach informačných technológií. Účasť mladých vedcov a doktorandov na tejto udalosti je vítaná.

The IDT'2019 was held in Žilina traditionally. The aim of the conference is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event.

Medzinárodný workshop spoľahlivostných a bezpečnostných technológií / International Workshop on Reliability and Safety Technologies (RaST)

Dátum konania: 25-28.6.2019
Druh akcie: International Workshop
Miesto konania: FRI, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Radim Bris, VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (Chair of the Program Committee)
Kontakt: +421 41 513 4150 / prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD., Faculty of Informatics and Management Science, Dept. of Informatics, University of Žilina
E-mail: vitaly.levashenko@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://rast.fri.uniza.sk  
Stručný popis: Workshop RaST sa bude konať na Žilinskej univerzite v Žiline. Na tomto workshope sa zúčastnia účastníci z rôznych univerzít a podnikov, ktoré sa zaoberajú v odbore RaST. Mladí vedci predstavia vlastné výsledky. Očakávame, že vyberieme tím RaST špecialistov, ktorý bude v budúcnosti pripravený zorganizovať virtuálne centrum excelentnosti na podporu rozvoja RaST.

The workshop on RaST will be organized at the University of Zilina, Slovakia. Participants from different universities and enterprises which deals with RaST will attend at this workshop. Young researchers will present own results. We expect to select team of specialists in RaST, which will be ready to organize virtual Center of Excellence for support of development RaST in future.

Európsky ITS kongres – špeciálna sekcia: Zmysluplné využitie cestovného času – skúsenosti z vyhodnotenia smartfónovej aplikácie / European ITS Congress - Special Interest Session (SIS): Making sense of travel time: learnings from smartphone-based assessments of travel experience

Dátum konania: jún 2019
Druh akcie: Medzinárodný kongres
Miesto konania: Eindhoven, Holandsko (NL)
Odborní garanti: Dr. Giuseppe Lugano, Koordinátor projektu H2020 MoTiV
Kontakt: +421 905 697 876 / Dr. Giuseppe Lugano,  Pracovný výskumník ERAdiate, Univerzitný vedecký park
E-mail: giuseppe.lugano@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://2019.itsineurope.com/congress-format/  
Stručný popis: V rámci špeciálne sekcie bude diskutovanú súčasný stav v oblasti merania skúsenosti cestujúcich. Prednášajúci z akademického aj podnikateľského prostredia budú diskutovať o návrhu a vyhodnotení metód zberu údajov pomocou smartfónových aplikácií. Prezentácie a diskusia budú zamerané na to, akým spôsobom zakomponovať do návrhu perspektívu cestujúcich s ohľadom na kvalitu skúseností z cestovania.

This session will review the state-of-the-art of measuring the travellers’ experience. Speakers from academia and business contexts will illustrate how to achieve a rigorous and comprehensive design of smartphone-based data collection methods and validation. This session will shed light on how to incorporate a strong traveller perspective, hence underlining the centrality of the quality of the travel experience.

InvEnt 2019 / InvEnt 2019 (Invention Enterprises 2018)

Dátum konania: jún 2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Banka Žilina, coworkingové centrum (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva
Kontakt: +421 41 513 2718 / doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva
E-mail: martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/  
Stručný popis: Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

The Conference is focused on knowledges and information exchange in the field of advanced industrial engineering between PhD students and young scientists as well from Slovakia and other countries.

Júl 2019

OSSConf2019 Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniech / Open Source Software in Education, Reserach and IT Solutions

Dátum konania: 2-4. júl 2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: FRI UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 4279 / RNDr. Aleš Kozubík, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Katedra matematických metód a operačnej analýzy
E-mail: alesko@frcatel.fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ossconf.soit.sk/  
Stručný popis: Medzinárodnú vedeckú konfernciu OSSConf organizujeme každoročne od roku 2009. Je stretnutím odborníkov z akademickej obce, IT praxe a vzdelávania všetkých typov škôl. Jej cieľom je výmena skúseností z využívania a prezentácia noviniek vo svete otvorených technológií. Vítané sú najmä príspevky z oblastí vývoja OSS, OSS vo vzdelávaní, LaTeX a jeho priatelia, otvorený hardvér, otvorené GIS a otvorené dáta.

The International Scientific Conference OSSConf has been organized every year since 2009. It represents a meeting of the academic community, experts from IT practice and education of all types of schools. The aim of the conference is to exchange experiences from the use and presentation of novelties in the world of open technologies. We wlecome presentations concerned in OSS development, OSS in education and reasearch, LaTeX and its friends, open hardware, open GIS and open dasta.

August 2019

September 2019

24. konferencia slovenských fyzikov / 24th Conference of Slovak Physicists

Dátum konania: 2-5. september 2019
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Žilina UNIZA (SR)
Odborní garanti: RNDr. Milan Timko, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice / doc. Ing. Peter Bokes, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava / prof. RNDr. Peter Bury, PhD., Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline / Ing. Štefan Gmuca, CSc., Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava / prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava / doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Kontakt: +421 41 513 2310 / +421 905 268 673 / doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., (lokálny predseda OV) Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra fyziky / prof. Ing. Július Cirák, CSc., (predseda OV) Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
E-mail: kudelcik@fyzika.uniza.sk / julius.cirak@stuba.sk
Web stránka podujatia: http://www.kf.elf.stuba.sk/~24konferencia/uvod.html
Stručný popis: Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Konferencie sa za posledné roky stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume.

The conference of the Slovak Physicists have a long tradition. They are held annually. The participants of these general conference are scientists and teacher from universities, institutes of Slovak Academy of Sciences and other institutions, working in the field of basic and applied research. Among participants there are also teacher from secondary schools and young post-graduate students.

XXVIII. R-S-P seminár, Teoretické základy stavebného inžinierstva (28RPS) (2019) / XXVIII R-S-P Seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (28RSP) (TFoCE 2019)

Dátum konania: 9-13. september 2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF
Kontakt: +421 41 513 5549 / Ing. Andrea Husáriková, dekanát SvF
E-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/ 
Stručný popis: Všeobecným cieľom seminára/konferencie je výmena poznatkov a skúseností vo vedeckej oblasti medzi Stavebnou fakultou UNIZA a stavebnými fakultami/univerzitami z Poľska (Varšava, Vroclav) a Ruskej federácie (Moskva, Samara, Rostov na Done). Konferencia má tiež za cieľ propagovať pokrok v širokom spektre staviteľstva.

The general objective of the seminar / conference is to exchange knowledge and experiences in science between UNIZA Faculty of Civil Engineering and Civil Engineering faculties / universities from Poland (Warsaw, Wroclaw) and the Russian Federation (Moscow, Samara, Rostov on Don). The conference also aims to promote progress in a wide spectrum of constructions.

36. DANUBIA – ADRIA sympózium o pokrokoch v experimentálnej mechanike 2019 / 36th DANUBIA – ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2019

Dátum konania: september 2019
Druh akcie: Medzinárodné sympózium
Miesto konania: Plzeň (CZ)
Odborní garanti: prof. Ing. Eva Tillová, PhD., doc. Ing. František Nový, PhD., prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Peter Palček, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, SK (organizačná spoluúčasť pracoviska)
Kontakt: +421 41 513 2607 / doc. Ing. František Nový, PhD., Katedra materiálového inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
E-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.fstroj.uniza.sk/
Stručný popis: Cieľom DAS 2019 je poskytnúť priestor pre pracovníkov a študentov univerzít a pracovníkov priemyslu k prezentácii a diskutovaniu poznatkov z oblasti moderných experimentálnych metód v mechanike pevných látok.

The aim DAS 2019 is to provide a forum for university workers, students and industrial workers to present and discuss the knowledge from the field of modern experimental methods in solid mechanics.

Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC, Vysokošpecializované pracovisko HMI lab

Dátum konania: apríl / september 2019
Druh akcie: Workshop - prezentácia
Miesto konania: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD., Budova Univerzitného vedeckého parku doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2607 / Ing. Jiří Tengler, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. Katedra spojov FPEDAS
E-mail: jiri.tengler@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://ks.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Vysoko špecializované pracovisko AIDC - laboratórium automatickej identifikácie je zamerané na oblasť automatickej identifikácie s hlavnou orientáciou na technológie RFID. Slúži hlavne na podporu riešenia výskumných úlohy vybraných záverečných prác v oblasti identifikácie tovarov a služieb, poštových, dopravných a logistických procesov, bezpečnosti systémov. Jeho súčasťou je laboratórium pre použitie technológie RFID v doprave, vybudované v rámci podpory štrukturálnych fondov a je to spoločné laboratórium Katedry spojov a Katedry cestnej a mestskej dopravy. HW technické vybavenie pozostáva z lineárnej dráhy pre testovanie procesov v dynamickom prostredí, radu RFID komponentov (brán, čítačiek Motorola, Alien, Intermec, Gaben) pre základné technológie v oblasti LF, HF, NFC a UHF. Súčasťou sú aj mobilné terminály Motorola, CAEN, RFID tlačiarne Toshiba, Zebra, Datamax a vývojévé kity Skyetec pre NCF, Mifare, HF a UHF technológiu a ďalšie. Laboratórium je vybavené a aktívnou technológiou Lyngsoe systems pouzžívanú v aplikáciách AMQM pre monitorovanie kvality poštových služieb.

Vysokošpecializované pracovisko HMI lab – špecializované laboratórium zamerané na výskum interakcie človeka so strojmi a prístrojmi vo virtuálnom a reálnom prostredí. Laboratórium umožňuje realizovať užívateľské testovanie s využitím technológií eyetrackinku (sledovanie pohybu očí), EEG (meranie mozgovej aktivíity) a BIOHARNESS (meranie biosignálov).

The highly specialized workplace AIDC - the automatic identification laboratory is focused on the area of automatic identification with a main focus on RFID technology. It serves mainly to support the research tasks of selected final work in the field of goods and services identification, postal, transport and logistics processes, system security. It includes a laboratory for the use of RFID technology in transport, built under the support of the Structural Funds and is a joint laboratory of the Department of Communications and the Department of Road and Urban Transport. HW technical equipment consists of a linear path for testing processes in a dynamic environment, a range of RFID components (gates, Motorola, Alien, Intermec, Gaben) for basic LF, HF, NFC and UHF technologies. Motorola, CAEN, Toshiba, Zebra, Datamax and Skyetec development kits for NCF, Mifare, HF and UHF technology and more are also included. The lab is equipped with active Lyngsoe systems used in AMQM applications to monitor the quality of postal services.
High-specialized workplace HMI lab - a specialized laboratory focused on the research of man's interaction with machines and devices in a virtual and real environment. The laboratory allows for user testing using eyetrackink (eye movement), EEG (Brain Activity Measurement) and BIOHARNESS (Biosignal Measurement) technologies.

Európska noc výskumníkov / European Researcher´s Night

Dátum konania: september 2019
Druh akcie: Vedecký stánok + prednáška
Miesto konania: AUPARK Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Ing. Jana Ižvoltová, Dr., KGD SvF
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kgd/ 
Stručný popis: Prednáška, vedecký stánok a popularizácia vedy, univerzity a fakulty.

Lecture, poster, popularization of the Žilina university, science and research.

Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III / Current issues of expert evidence III

Dátum konania: september 2019
Druh akcie: Medzinárodný vedecký seminár
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., EU v Bratislave / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3206 / +421 905 239 519 / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.uniza.sk / https://euba.sk/
Stručný popis: 

Seminár rieši aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov so zameraním na stanovenie hodnoty podnikov, stanovenie hodnoty hmotného aj nehmotného majetku podniku, stanovenie výšky finančnej ujmy, oblasť účtovníctva, daní, personalistiky, financií a kontrolingu. Je určený pre znalcov, manažérov, a širšiu odbornú verejnosť.

The seminar solves the current issues of the economic expert divisions, focusing on the determination of the value of the enterprises, determination of the value of the tangible and intangible assets of the enterprise, determination of the amount of financial damage, accounting, tax, human resources, finances and controlling. It is designed for experts in forensic science, managers, and the wider professional public.

Vyhotovenie a spracovanie nákladného listu v železničnej doprave / Drawing up and processing of the consignment note in rail transport

Dátum konania: september (letný semester) 2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: BF080 (dopravné laboratórium KŽD) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Lenka Černá, PhD. Katedra železničnej dopravy / Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Katedra železničnej dopravy
Kontakt: +421 41 513 3422 / Ing. Lenka Černá, PhD, FPEDAS KŽD
E-mail: lenka.cerna@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminára je získanie praktických skúsenosti pri vypisovaní prepravnej zmluvy v železničnej doprave (vnútroštátne listiny, CIM, SMGS a CIM/SMGS) a všetkých ostatných dokladov, ktoré sprevádzajú vozňovú zásielku počas samotnej prepravy. Seminár je určený najmä pre zamestnancov KŽD.

The aim of the seminar is to gain practical experiences in concluding a transport contract in railway transport (national contracts, CIM, SMGS and CIM / SMGS) and all other documents accompanying the wagon consignment during transportation. The seminar is intended for employees of the Department of Railway Transport at all.

Október 2019

Alternatívne zdroje energie ALER 2019 / Alternative energy resources ALER 2019

Dátum konania: 2-4.10.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Liptovský Mikuláš UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. Inštitút Aurela Stodolu FEIT Liptovský Mikuláš
Kontakt: +421 915 595 918 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. Inštitút Aurela Stodolu FEIT Liptovský Mikuláš
E-mail: stanislav.jurecka@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.aler.sk/
Stručný popis: 

  • Alternatívne zdroje energie, AZE.
  • Materiálový výskum v oblasti alternatívnych zdrojov energií.
  • Koncepcie AZE, ekonomické otázky prevádzky.

 

  • Alternative energy sources, AEC.
  • Material research on alternative energy resources.
  • Concepts of AES, economic issues of operation.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Dátum konania: 7., 14., 21.10.2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AA 109 knižnica KKMAHI UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI, FPEDAS
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., KKMAHI FPEDAS 
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2019 / Globalization and its socio-economic consequences 2019

Dátum konania: 8.-11.10.2019
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., KE, FPEDAS, UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3201 / KE, FPEDAS, UNIZA
E-mail: helena.rychlikova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://ke.uniza.sk/en/conference 
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za šestnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

The international scientific conference is thematically focused on the process of globalization and its impact on economic, social and cultural life of human society. Its main aim is the cooperation with domestic and foreign educational and scientific-research institutions to present and transfer newest knowledge in the relevant field. The conference has gained an excellent renown through sixteen years of its existence and that is the reason why outstanding Slovak and foreign experts in their fields take part in it.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII. / Development of Euroregion Beskydy XIII.

Dátum konania: 18.10.2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: miestnosť Vedeckej rady UNIZA v Žiline, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., profesorka na Katedry spojov, FPEDAS UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3101 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS, UNIZA
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://ks.uniza.sk/sk/ 
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Diagnosis of socio - economic conditions in the region. Strategic management of the region taking into account various aspects of sustainable development. New trends in the management of the network entrepreneurship in a knowledge economics in the era of globalization. Innovative approaches in the development of territorial self-government in terms of knowledge-based economy in the background of globalization and economic recession. Indicators of quality of life and sustainable development. Options to increase the security of citizens and their property in the regions. The experience from using of EU projects in the border regions.

POSTPOINT2019

Dátum konania: 21-22.10.2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: UNIZA v Žiline (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS FPEDAS / Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., KS FPEDAS
Kontakt: +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS FPEDAS 
E-mail: iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.postpoint.sk  
Stručný popis: Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia poštových operátorov a logistike.

The international meeting of postal administration representatives, university educators and researchers is aimed toward international cooperation de v elopment, European integration and searching common ways for increasing the quality of management postal sector and logistics.

Dopravná infraštruktúra v mestách / Transport Infrastructure in Cities

Dátum konania: október 2019
Druh akcie: 10. ročník medzinárodnej konferencie
Miesto konania: UNIZA v Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5901 / Bc. Marta Kliková Katedra cestného staviteľstva SvF UNIZA  
E-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kcs/dim
Stručný popis: Konferencie bude zameraná na riešenie otázok udržateľného rozvoja statickej a dynamickej dopravy v mestách a mestských aglomeráciách. Hlavnými okruhmi budú riešenie dopravnej infraštruktúry mestských komunikačných systémov, ich kapacita, možnosti modelovania a simulácie výhľadových vzťahov, inteligentné mestá, e-mobilita, ochrana životného prostredia v mestách, zvyšovania podielu hromadnej dopravy.

The conference will be oriented to the solution of the sustainable development of static and dynamic transport in cities and urban agglomeration. The topics will the solution of the transport infrastructure of urban network systems; their capacity; possibilities of modelling and simulation the forecast relations; smart cities; e-mobility; urban environmental protection facilities; increasing of public transport ratio.

Ergonómia 2019 / Ergonomics 2019

Dátum konania: október 2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Praha (CZ)
Odborní garanti: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva SjF UNIZA  
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Stručný popis: Konferencia je zameraná na oblasť priemyselnej ergonómie z pohľadu vplyvu ergonomických riešení na rast produktivity a humanizácie práce. Na konferencií sa prezentujú najnovšie poznatky vedeckých pracovníkov, inžinierov z praxe a pracovných lekárov v predmetnej oblasti.

The conference is focused on the field of industrial ergonomics from the perspective of the impact of ergonomic solutions to increase productivity and humanization of work. On the conference are presented the latest findings of scientists, engineers from practice and doctors working in this field.

Konštrukčné materiály 2019 - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou / Structural materials 2019 - Scientific conference with international participation

Dátum konania: október 2019
Druh akcie: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou (IT, CZ, SK)
Miesto konania: miestnosť Vedeckej rady UNIZA v Žiline, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. Katedra priemyselného inžinierstva SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2606 / Anna Macúchová, Katedra priemyselného inžinierstva SjF UNIZA  
E-mail: anna.macuchova@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Stručný popis: Konferencia KM je organizovaná každé 2 roky Vedeckou spoločnosťou pre náuku o kovoch pri SAV. Hlavným cieľom je výmena najnovších poznatkov z oblasti konštrukčných technických materiálov. Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre prehĺbenie doterajších a nadviazanie nových pracovných kontaktov.

The conference Structural Materials is organized every 2 years by Scientific society for metals science. The goal is exchange of the newest knowledges from the area of structural technical materials. The conference would like to create conditions to deap contemporal contacts and new working contacts between scientists.

Január 2018

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania

Dátum konania: 13.1.2018 - 17.1.2018
Druh akcie:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Saalbach/Hinterglem (AUT)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Kontakt: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania.

23. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2018

Dátum konania: 24.1.2018 - 26.1.2018
Druh akcie:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2607 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

Február 2018

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

Dátum konania: 7.2.2018 - 9.2.2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Smrekovica, Ružomberok (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk, blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kld.uniza.sk/konferencie/zvysovanie-2018
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva a transfer technológií a poznatkov.

Edukačné stratégie ako nástroj výučby anglického jazyka

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti didaktiky anglického jazyka.

Riadenie cestného hospodárstva

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita V Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
Kontakt: +421 41 513 5850 /  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
E-mail: jan.mikolaj@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Seminár zameraný na témy: Správa a riadenie cestného hospodárstva, Diagnostika cestnej siete, Degradačné modely, Životný cyklus vozoviek, Optimalizácia vykonávania opráv a rekonštrukcie, systém hospodárenia s cestnou sieťou, Integrovaný systém ekonomického hodnotenia cestného hospodárstva.

Marec 2018

Forenzná činnosť v cestnej doprave

Dátum konania: 24.3.2018
Druh akcie: Medzinárodná odborná a vedecká konferencia, 2. ročník
Miesto konania: Aula DATALAN (BG2A1), UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6913 / Ing. Ľudmila Macurová, PhD., Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA, 1.mája č. 32, 010 26 Žilina
E-mail: ludmila.macurova@usi.sk 
Stručný popis: Obsah a program konferencie je zameraný na prelínanie praktických a odborných poznatkov z forenzného a technického výskumu a praxe, ktorý bude dobre využiteľný pri každodennej znaleckej činnosti. Prednášky budú odprezentované poprednými európskymi odborníkmi.
1. Aktualizácia - Novelizácia zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (predpokladaný začiatok platnosti 1.7.2018)
2. Najnovšie trendy v analýze nehôd a oceňovaní vozidiel
3. Využitie dát z riadiacich jednotiek vozidiel
4. Moderné oceňovacie a kalkulačné programy a ich využitie pre znaleckú činnosť
5. Moderné postupy diagnostiky a oceňovania vozidiel
6. Predstavenie a vyhodnotenie crash - testov zrealizovaných v roku 2017 (ÚZVV UNIZA, ÚSI ŽU a zahraničné partnerské organizácie) a možnosti využitia ich výsledkov pri praktickej znaleckej činnosti
7. Možnosti analýzy nárazových rýchlostí pri nehodách s chodcom
8. Nové možnosti posudzovania deformačných energií z poškodenia vozidiel

Na pomedzí tradičnej a modernej lingvistiky

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie: Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie:
Výberová prednáška
Miesto konania: SvF, miestnosť AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
Kontakt: +421 41 513 5550 /  doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Zameranie prednášky na prezentáciu nových softvérových možností tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Technická myšlienka roka

Dátum konania: marec/apríl 2018
Druh akcie:
Súťaž  pre stredoškolských študentov
Miesto konania: Žilina, EF UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Ondrej Hock, PhD., KME, EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1619 /  Ing. Ondrej Hock,PhD., KME, EF UNIZA
E-mail: ondrej.hock@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=720:technická-myšlienka-roka
Stručný popis: Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR a priemyselných partnerov 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka.
Hlavným mottom súťaže je porovnanie kvality nápadov študentov z rôznych stredných škôl v relevantných oblastiach a oboznámenie nadaných stredoškolských študentov s univerzitným prostredím.
Prihlásenie súťažných projektov sa uskutočňuje formou spracovania projektu v predpísanom formáte. Odborná porota zložená z odborníkov z priemyslu a zamestnancov EF UNIZA vyberie projekty, ktoré sa zúčastnia finálového celoslovenského kola súťaže, organizovaného v priestoroch EF UNIZA.

Apríl 2018

Diagnostika podniku, controlling a logistika

Dátum konania: 12. 4. - 13. 4. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: FPEDAS, KS, UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3114 / +421 903 306 583 /  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
E-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://diagnostika.uniza.sk
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

XXIV. Medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských zlievačov SPOLUPRÁCA 2018

Dátum konania: 18. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hradec nad Moravicí (ČR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., doc. Ing. Petr Lichý, PhD., prof. dr.hab.inž. Jan Szajnar, Dr.inž. Katarzyna Major-Gabrysz
Kontakt: +421 41 513 2764, 2757, 2772 / prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, UNIZA
E-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na výmenu skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a poľskými zlievarňami, výskumom a akademickou obcou v oblasti zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania a ochrany životného prostredia

Seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2018

Dátum konania: 19. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Banská Bystrica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF, KŽSTH, Ing. Miroslav Kocák, ŽSR, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku
Kontakt: +421 41 513 5807 /  Ing. Janka Šestáková, PhD., SvF, KŽSTH
E-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kzsth/
Stručný popis: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby železničných tratí a stavieb. Informácie o racionalizácii prác a nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

PRÍLEŽITOSTI BUDÚCNOSTI UŽ DNES 2018

Dátum konania: 26. 4. 2018
Druh akcie:
 Konferencia
Miesto konania: Aula 4 (AF3A4) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Miroslav Fusko, PhD., KPI SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2748 /  Ing. Miroslav Fusko, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: miroslav.fusko@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o nové informácie z oblasti nových trendov, Industry 4.0 či pracovných príležitostí.

Sociálne aspekty súčasnej britskej a americkej literatúry

Dátum konania: apríl 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti britskej a americkej histórie, kultúry a literatúry.

Máj 2018

12. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2018

Dátum konania: 21. 5. - 23. 5. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel GALANT, Mikulov (ČR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a výskum na EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2058 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., EF UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/
Stručný popis: Konferencia je dvanásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žilina každé dva roky.
Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:
TPC1 Informačné a komunikačné technológie a služby
TPC2 Výkonová elektronika a autotronika
TPC3 Výkonové elektronické systémy
TPC4 Riadiace a informačné systémy v doprave a v priemysle
TPC5 Trendy v teoretickej, aplikovanej elektrotechnike a biomedicínskom inžinierstve
TPC6 Materiály a technológie pre elektrotechniku
TPC7 Robotika a kybernetika
TPC8 Mechatronika
TPC9 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT

XV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MLADÁ VEDA 2018 - Veda a krízové situácie

Dátum konania: 23. 5. - 24. 5. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6604 /  doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. – organizačný garant konferencie
E-mail: vladimir.mozer@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.fbi.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich a zahraničných mladých vedeckých pracovníkov a identifikovať nové oblasti vedeckého skúmania v nadväznosti na požiadavky spoločnosti v oblastiach krízového manažmentu, bezpečnostného manažmentu, požiarnej bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry.

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Dátum konania: 23. 5. - 24. 5. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6748 / fax: + 421 41 513 6620 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. – organizačný garant konferencie
E-mail: crisis@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.fbi.uniza.sk/kkm/
Stručný popis: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

Jún 2018

ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies

Dátum konania: 18. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Tatranská Lomnica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2300, 2234 / prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Katedra fyziky, EF UNIZA
E-mail: dusan.pudis@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk/index.php
Stručný popis: 6. medzinárodná konferencia Pokroky v elektronických a fotonických technológiách ADEPT 2018 je zameraná na posledné výsledky výskumu a vývoja v oblastiach nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro-/nano elektroniku, senzoriku a fotoniku.

Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike

Dátum konania: 19. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Boboty, Vrátna dolina (SR)
Odborní garanti: Ing. Martin Brandt, PhD., prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA – partner konferencie
Kontakt: +421 907 566 031 / Ing. Martin Brandt, PhD., KMAE, EF UNIZA
E-mail: martin.brandt@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.demisee.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika, meracie metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, nové materiály a technológie pre elektrické stroje a zariadenia, dielektrické vlastnosti izolačných systémov pevných, kvapalných a kompozitných materiálov, diagnostika VN káblov, káblových izolačných systémov a káblových súborov.

Nekonvenčné technológie 2018

Dátum konania: 21. 6. - 22. 6. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko ZUBEREC, (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Moravec, PhD., prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Kontakt: ++421 41 513 2764, 2757, +421 910 280 573 / doc. Ing. Ján Moravec, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.opensoft.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií,  fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií,  mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky, technologickosti konštrukcií.

InvEnt 2018

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: KPI, SjF, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Kontakt: ++421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

Slovenskí vzdelanci a svet (1500-1800)

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: ++421 41 513 6300 / Mgr. Eva Augustínová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na predstavenie slovenských vzdelancov 16.-18. Storočia v kontexte ich pôsobenia v stredoeurópskom, európskom svetovom priestore a ich vklad do kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

Júl 2018

OSSConf 2018 - Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach

Dátum konania: 2. 7. - 4. 7. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: FRI UNIZA, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Kontakt: +421 41 513 4279 / RNDr. Aleš Kozubík, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
E-mail: ales.kozubik@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ossconf.soit.sk/
Stručný popis: Tohtoročný OSSConf je už desiatou, ale na Slovensku stále jedinou, samostatnou konferenciou, ktorá je venovaná slobodnému a otvorenému softvéru a jeho využitiu vo vzdelávaní, vede, ale aj v ostatných oblastiach, kde sa využívajú informačné technológie. Tradičnými sekciami konferencie sú LaTeX a jeho priatelia, Otvorené GIS, OSS vo vede a vzdelávaní, Open Hardware. V tomto ročníku plánujeme otvoriť samostatnú sekciu pre jazyk Python a v spolupráci OZ Wikimedia Sk aj wiki sekciu.

August 2018

September 2018

Svetové sympózium o vedách o Zemi - WMESS 2018

Dátum konania: 3. 9. - 7. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Praha, hotel Duo, Teplická 492, Praha 9 (ČR)
Odborní garanti: doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5755, +421 917 925 044 / doc. Ing. Marián Drusa, PhD., KGt, SvF UNIZA
E-mail: drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://mess-earth.org/
Stručný popis: Už v poradí 4. ročník medzinárodného sympózia poriadeného zástupcami troch univerzít a medzinárodných inštitúcií z oblasti geológie, hydrogeológie, geotechniky a príbuzných odborov sa uskutoční v Prahe, ČR. Hlavným poslaním "Svetového sympózia o vedách o Zemi - WMESS" bude prispieť k multidisciplinárnym štúdiám súvisiacim s atmosférou, biosférou, hydrosférou, litosférou a pedosférou Zeme a interakciou ľudí s nimi.

50 rokov KPI – výročná konferencia

Dátum konania: 6. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Holiday Inn - Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA 
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia katedry, na ktorej sa zúčastnia všetci tí, ktorí sa podieľali na vytváraní priemyselného inžinierstva nie len na Slovensku.

19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike

Dátum konania: 9. 9. - 12. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2144 / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., Katedra teoretickej elektrotechnicky a biomedicínskeho inžinierstva, EF UNIZA / +421 41 513 2100 / prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Katedra teoretickej elektrotechnicky a biomedicínskeho inžinierstva, EF UNIZA 
E-mail: mariana.benova@fel.uniza.sk / ladislav.janousek@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://cpee2018.uniza.sk
Stručný popis: 19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike je zameraná na vývoj moderných prostriedkov pre analýzy a návrhy komplexných elektrických a neelektrických systémov, vývoj efektívnych prístupov a metód spracovania signálov, analýzy a návrhy elektrických a elektronických obvodov a elektromagnetických polí.

59. Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov

Dátum konania: 11. 9. - 14. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Wellness hotel Chopok, Liptovský Mikuláš (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2903 / doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, SjF UNIZA 
E-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.icmd2018.sk
Stručný popis: 59. Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov je zameraná na problematiku v odbore  konštruovanie častí a mechanizmy strojov, tribológiu, hydraulické mechanizmy, analýzy, moderné materiály a technológie, optimalizácie konštrukcií, inovácie, experimentálne merania, nanotechnológie, bioniku a ďalšie súvisiace témy.

UNIREG – Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov / Universities and the economic development of the regions

Dátum konania: 25. 9. - 27.9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Aphrodite Palace - Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Milan Buček, DrSC.
Kontakt: +421 41 513 3109 / prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., KS FPEDAS UNIZA 
E-mail: maria.rostasova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Medzinárodné stretnutie riešiteľov, spoluriešiteľov a zahraničných konzultantov (USA, Čína, Poľsko, Bulharsko, Tajvan) v rámci projektu APVV – 14 – 0512 UNIREG – Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, zameraného na vplyv univerzít na rozvoj regiónov v ktorých sídlia a vplyv politiky k rozvoju regiónu prostredníctvom podpory univerzít. Konferencia si kládla za cieľ poukázať na projektovú spoluprácu piatich významných univerzít, priestorovo rozmiestnených po území celého Slovenska s tým, že bola udržaná kompatibilita výskumu a porovnateľnosť výsledkov projektu.

Horizonty železničnej dopravy 2018

Dátum konania: 27. 9. - 28. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: SIP ŽSR Strečno (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3430 / doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD, FPEDAS UNIZA 
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

43. konferencia o oceľových konštrukciách

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Terchová-Vrátna (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Kontakt: +421 41 513 5650 / prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SjF UNIZA 
E-mail: jan.bujnak@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia a diskusia o najnovších poznatkoch a výsledkoch v oblasti teórie, skutočného pôsobenia, návrhu, realizácie a rekonštrukcie nosných konštrukcií, vrátane problémov technológie, montáže a protipožiarnej ochrany. Príklady realizovaných konštrukcií doma i v zahraničí.

AKTUÁLNE PROBLÉMY ZNALECKÉHO DOKAZOVANIA

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: Ekonomická univerzita, Bratislava (SR)
Odborní garanti: Ing. Iveta Sedláková PhD., KE, FPEDAS UNIZA / prof. Ing. Helena Majdúchová, PhD., Ekonomická univerzita, BA
Kontakt: +421 905 239 519 / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA 
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: 12. ročník medzinárodného vedeckého seminára znalcov ekonomických znaleckých odborov. Ide o nepretržitú spoluprácu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline, kde sú prezentované aktuálne témy ekonomickej znaleckej oblasti pre súdy a iné orgány verejnej moci aj s dôrazom na metodiku ohodnocovania podnikov.

Október 2018

CMDTUR2018

Dátum konania: 4. 10. - 5. 10. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3518 / Ing. Ľubomír Černický, PhD., KCMD, FPEDAS UNIZA 
E-mail: lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://cmdtur.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho udržateľného vývoja spoločnosti a úlohy cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie. Hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými a technickými, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú trvalo udržateľný vývoj tejto formy mobility.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018

Dátum konania: 10. 10. - 11. 10. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: +421 908 934 702 / Ing. Juraj Cúg, PhD., KE, FPEDAS UNIZA
E-mail: juraj.cug@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ke.uniza.sk/konferencia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

ALER 2018 – Alternatívne zdroje energie

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Vedecko-odborná  konferencia
Miesto konania: Horský Hotel Mních, Bobrovec (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr: Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1749 / Ing. Pavel Šimon, PhD., Inštitút Aurela Stodolu, EF UNIZA
E-mail: simon@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia:  http://www.lm.uniza.sk/~aler
Stručný popis: Cieľom konferencie je vytvoriť fórum vedcov, odborníkov a pedagógov pre prezentáciu výsledkov v oblasti metód, trendov a technológií alternatívnych zdrojov energie.

Záplava mediálnej pakultúry

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6397 / doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: anton.laucek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Deštruktívny vplyv mediálnych formátov produkovaných privátnymi televíznymi masmédiami – plytkosť, primitivizmus, vulgarizácia, devastujúci účinok najmä na mladú generáciu. „Realityšou“ a nekonečné seriály, ktorých hlavnou úlohou je ohlupovať a odpútavať pozornosť diváka od reality a vážnych spoločenských problémov. Valcujúca presila priemernosti a podpriemernosti. Absencia umenia, ktoré človeka poľudšťuje, vracia k podstate a robí ho lepším.

November 2018

Zváranie

Dátum konania: 7. 11. - 9. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: hotel SOREA Urán, Tatranská Lomnica (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2768 / doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA
E-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kti.uniza.sk/
Stručný popis: Medzinárodná konferencie ZVARANIE je najväčšie odborné fórum pre zváračov na Slovensku a zároveň aj najstaršej medzinárodná konferencia s tematikou zvárania v Európe. Prednášky sú rozdelené do viacerých odborných sekcii podľa zamerania, ako napr. zvariteľnosť kovových materiálov; progresívne metódy zvárania, rezania a súvisiace procesy; zváracie zariadenia a prípravky, základné a prídavné materiály, NDT  vo zváraní. Hlavným organizátorom konferencie je Slovenská zváračská spoločnosť, Strojnícka fakulta je v úlohe odborného garanta konferencie.

GIS Day

Dátum konania: 14. 11. 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: FRI UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 4053 / doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
E-mail: peter.marton@fri.uniza.sk
Stručný popis: GIS Day je tradičné podujatie zamerané na propagáciu geografických informačných systémov a ich využitiu vo vzdelávaní, vede i výskume. GIS sú významným nástrojom pre podporu rozhodovania, najmä v oblasti dopravného plánovania a ochrany životného prostredia. V širšom zmysle patria do GIS aj diaľkový prieskum zeme, spracovanie snímkov (z vesmírnych družíc alebo dronov) a vytváranie 3D modelov zemského povrchu.

INAIR 2018

Dátum konania: 20. 11. - 21. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hainburg (AT)
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD, FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.inair.uniza.sk/
Stručný popis: 7. medzinárodná letecká konferencia INAIR 2018 - predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: KS, FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3108 / +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.marvi.sk/
Stručný popis: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XII

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3101 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Doprava, zdraví a životní prostředí

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Brno (ČR)
Odborní garanti: Ing. Jiří Jedlička, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5900 / doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
E-mail: daniela.durcanska@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Ôsmy ročník česko-slovenskej konferencie Doprava, zdraví a životní prostředí. Cieľom tohto ročníka je priniesť nové informácie a poznatky z oblasti udržateľnej mobility a jej plánovania vo vzťahu k životnému prostrediu a zdraviu.

GISday 2018

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, doc. Ing. Peter Márton, PhD., Ing. Filip Škultéty, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

December 2018

Študentská vedecká konferencia MedIN 2018

Dátum konania: december 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Aula DATALAN, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné vzdelávanie a štúdium v oblasti knižnično-informačných štúdií.

Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 2018

Dátum konania: 4. 12. - 5. 12. 2018
Druh akcie: 5. medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Žilina, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Müllerová, PhD., prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., prof. Ing. Ladislav Hofreiter, Sc., prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6754 / Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD., KPI, FBI UNIZA
E-mail: miroslava.vandlickova@fbi.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je oboznámiť domácich a zahraničných účastníkov s výsledkami vedeckých úloh, s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných služieb. Ďalším cieľom je sprostredkovanie výmeny informácií, skúseností a nadviazanie nových kontaktov medzi príslušníkmi HaZZ, zamestnancami škôl, záchranných služieb a ostatnými odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti ochrany pred požiarmi a v príbuzných oboroch na Slovensku i v zahraničí.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina